دوره های آموزشی

باشگاه تیزهوشان تهران 2 (دوره مقدماتی)
تاریخ شروع: 1399/7/24

باشگاه تیزهوشان تهران 2 (دوره مقدماتی)

باشگاه تیزهوشان تهران (دوره مقدماتی)
تاریخ شروع: 1399/7/24

باشگاه تیزهوشان تهران (دوره مقدماتی)

دانش آموزان یک ربع زودتر در کلاس ها حضور داشته باشند.

علوم هفتم لینک جدید
تاریخ شروع: 1399/6/2

علوم هفتم لینک جدید

رایانه هفتم لینک جدید
تاریخ شروع: 1399/6/2

رایانه هفتم لینک جدید

علوم تجربی پایه هشتم
تاریخ شروع: 1399/5/25

علوم تجربی پایه هشتم

ریاضی پایه هفتم
تاریخ شروع: 1399/5/23

ریاضی پایه هفتم

باشگاه تیزهوشان تهران 2 (دوره مقدماتی)
تاریخ شروع: 1399/7/24

باشگاه تیزهوشان تهران 2 (دوره مقدماتی)

باشگاه تیزهوشان تهران (دوره مقدماتی)
تاریخ شروع: 1399/7/24

باشگاه تیزهوشان تهران (دوره مقدماتی)

دانش آموزان یک ربع زودتر در کلاس ها حضور داشته باشند.

ریاضی پایه هفتم
تاریخ شروع: 1399/5/23

ریاضی پایه هفتم

علوم و آزمایشگاه پیشرفته ششم
تاریخ شروع: 1399/5/15

علوم و آزمایشگاه پیشرفته ششم

هوش و استعداد تحلیلی ششم
تاریخ شروع: 1399/5/15

هوش و استعداد تحلیلی ششم

خلاقیت پایه هفتم
تاریخ شروع: 1399/5/23

خلاقیت پایه هفتم

علوم هفتم لینک جدید
تاریخ شروع: 1399/6/2

علوم هفتم لینک جدید

رایانه هفتم لینک جدید
تاریخ شروع: 1399/6/2

رایانه هفتم لینک جدید

علوم تجربی پایه هشتم
تاریخ شروع: 1399/5/25

علوم تجربی پایه هشتم

تست۳
تاریخ شروع: 1399/5/15

تست۳

تست
تاریخ شروع: 1399/5/15

تست

تست۲
تاریخ شروع: 1399/5/15

تست۲