علوم و آزمایشگاه پیشرفته ششم

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : ظرفیت تکمیل
تاریخ ثبت : 1399/5/15
تاریخ شروع دوره : 1399/5/15
تاریخ پایان دوره : 1399/9/30
نوع دوره : دوره حضوری
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

آشنایی با مفهیم و آزمایش های مرتبط فراتر از کتاب

مفاد درسی :

-

علوم و آزمایشگاه پیشرفته ششم
نام محل برگزاری
مدرسان