دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1399/7/24 باشگاه تیزهوشان تهران 2 (دوره مقدماتی)

تاریخ شروع: 1399/7/24 باشگاه تیزهوشان تهران (دوره مقدماتی)

دانش آموزان یک ربع زودتر در کلاس ها حضور داشته باشند.

تاریخ شروع: 1399/6/23 رایانه هفتم لینک جدید

تاریخ شروع: 1399/6/23 علوم هفتم لینک جدید

تاریخ شروع: 1399/6/2 علوم هفتم لینک جدید

تاریخ شروع: 1399/6/2 رایانه هفتم لینک جدید

تاریخ شروع: 1399/5/26 علوم هفتم لینک جدید

تاریخ شروع: 1399/5/25 علوم تجربی پایه هشتم

تاریخ شروع: 1399/5/26 علوم تجربی پایه هفتم