دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1399/5/23 ریاضی پایه هفتم

تاریخ شروع: 1399/5/15 علوم و آزمایشگاه پیشرفته ششم

تاریخ شروع: 1399/5/15 هوش و استعداد تحلیلی ششم

تاریخ شروع: 1399/5/15 تست۳

تاریخ شروع: 1399/5/15 تست

تاریخ شروع: 1399/5/15 تست۲

تاریخ شروع: 1399/5/16 ریاضی نهم

تاریخ شروع: 1399/5/23 خلاقیت پایه هفتم

تاریخ شروع: 1399/5/15 تست