دوره ها

باشگاه تیزهوشان تهران 2 (دوره مقدماتی)
تاریخ شروع: 1399/7/24

باشگاه تیزهوشان تهران 2 (دوره مقدماتی)

باشگاه تیزهوشان تهران (دوره مقدماتی)
تاریخ شروع: 1399/7/24

باشگاه تیزهوشان تهران (دوره مقدماتی)

دانش آموزان یک ربع زودتر در کلاس ها حضور داشته باشند.

رایانه هفتم لینک جدید
تاریخ شروع: 1399/6/23

رایانه هفتم لینک جدید

علوم هفتم لینک جدید
تاریخ شروع: 1399/6/23

علوم هفتم لینک جدید

علوم هفتم لینک جدید
تاریخ شروع: 1399/6/2

علوم هفتم لینک جدید

رایانه هفتم لینک جدید
تاریخ شروع: 1399/6/2

رایانه هفتم لینک جدید

باشگاه تیزهوشان تهران 2 (دوره مقدماتی)
تاریخ شروع: 1399/7/24

باشگاه تیزهوشان تهران 2 (دوره مقدماتی)

باشگاه تیزهوشان تهران (دوره مقدماتی)
تاریخ شروع: 1399/7/24

باشگاه تیزهوشان تهران (دوره مقدماتی)

دانش آموزان یک ربع زودتر در کلاس ها حضور داشته باشند.

رایانه هفتم لینک جدید
تاریخ شروع: 1399/6/23

رایانه هفتم لینک جدید

علوم هفتم لینک جدید
تاریخ شروع: 1399/6/23

علوم هفتم لینک جدید

علوم هفتم لینک جدید
تاریخ شروع: 1399/6/2

علوم هفتم لینک جدید

رایانه هفتم لینک جدید
تاریخ شروع: 1399/6/2

رایانه هفتم لینک جدید

علوم هفتم لینک جدید
تاریخ شروع: 1399/5/26

علوم هفتم لینک جدید

علوم تجربی پایه هشتم
تاریخ شروع: 1399/5/25

علوم تجربی پایه هشتم