جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/6/2

زمان شروع :

10:00

زمان پایان :

11:30

مدرسان :

محمدمهدی زین العبادی

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/6/10

زمان شروع :

10:00

زمان پایان :

11:30

مدرسان :

محمدمهدی زین العبادی

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1399/6/16

زمان شروع :

14:30

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

محمدمهدی زین العبادی