جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/6/23

زمان شروع :

13:00

زمان پایان :

14:30

مدرسان :

پرهام صف شکن