جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/6/23

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

16:30

مدرسان :

محمدمهدی زین العبادی