جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/7/24

زمان شروع :

15:30

زمان پایان :

18:00

مدرسان :

امیر رنجبری