مسئول پایه هفتم

عرفان نورنژاد

عرفان نورنژاد
تخصص ها:

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

امیرحسن  خدادادیان
مسول پایه ی ششم شهاب نخبگان
امین پاکزاد
مسئول فرهنگی تربیتی مجموعه شهاب نخبگان
سید عرفان عقدایی
مسئول پایه هفتم
محسن رستمی
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
عرفان نورنژاد
مسئول پایه هفتم