مسئول دوره نهم

امیر رنجبری

امیر رنجبری
تخصص ها:

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

امیر رنجبری
مسئول دوره نهم
رضا سلیمیان
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
پرهام صف شکن
دکتر مایک